Veltwijcklaan 27/1, 2180 Ekeren

info@sintjorisgilde-ekeren.org

+32 496 51 05 03

+32 3 541 00 67

Home 9 Privacybeleid

Privacybeleid

De Ridderlijke Sint-Jorisgilde van Ekeren vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over

hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De Ridderlijke Sint-Jorisgilde van Ekeren vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Als Ridderlijke Sint-Jorisgilde van Ekeren vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Ridderlijke Sint-Jorisgilde van Ekeren vzw

Veltwijcklaan 27/1

2180 EKEREN

min.vr@telenet.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden  verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van De Ridderlijke Sint-Jorisgilde van Ekeren vzw
 • Om te kunnen informeren over de activiteiten
 • Om te voldoen aan onze verzekeringsplicht
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen,  opslagen, verzamelen en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, …)
 • Persoonlijke kenmerken (geslacht, geboortedatum, nationaliteit, …)
 • Functie in de vereniging (schutter, helper, erelid, sponsor, sympathisant, …)

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Foto’s van u, genomen op een van onze activiteiten, kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden, op de website en sociale media.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit

noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • persoonlijke ongevallenverzekering
 • burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering
 • subsidiedossiers

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

De Ridderlijke Sint-Jorisgilde van Ekeren vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 • De gegevens van leden, schutters, vrijwilligers, medewerkers en bestuursleden worden na ontslag opgeslagen in het archief.
 • De gegevens van anderen worden niet langer dan vijf jaar na het laatste gebruik bewaard.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.

Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

De Ridderlijke Sint-Jorisgilde van Ekeren vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.